طی تفاهم نامه های همکاری امضاء شده با شرکت FOR.TEC ایتالیا، گروه شرکتهای فلاتک به اولین تولید کننده دستگاه های زباله سوز سیار تحت استاندارد اروپا در ایران تبدیل شده و ضمن تامین نیازهای کشور جهت امحاء پسماند عفونی و شهری حجم پایین، آماده جلب سفارشهای خارجی برای صادرات زباله سوز به کشورهای همسایه نیز می باشد.

زباله سوز های سیار FALATec

زباله سوز سیار

زباله سوزهای با قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف از امکان زباله سوزی در حین حرکت نیز برخوردار هستند.

زباله سوزهای سیار با قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف از امکان زباله سوزی در حین حرکت نیز برخوردار هستند. هدف از تولید این زباله سوزها مدیریت پسماند در سایتهای موقت، کمپهای اضطراری و سایر محل های اسکان موقت می باشد.